fbpx

For at indsætte speciale tegn og sørge for at de vises korrekt på dine sider, skal du bruge et særligt sæt af koder, kaldet tegnkoder, som du indsætter ind i din HTML-kode, og som din browser vil vise de tilsvarende symboler eller tegn, du ønsker.

Navn KodeTalkodeKarakter
‘
’
‚
“
”
„
†
‡
‰
‹
›
™
!!
""
##
$$
%%
&&&
'
((
))
**
++
,,
-
..
⁄//
::
&#59;;
&lt;&#60;<
&#61;=
&gt;&#62;>
&#63;?
&#64;@
&#91;[
&#92;
&#93;]
&#93;]
&#95;_
&#96;`
&#123;{
&#124;|
&#125;}
&#126;~
&ndash;&#150;
&mdash;&#151;
&nbsp;&#160;
&iexcl;&#161;¡
&cent;&#162;¢
&pound;&#163;£
&curren;&#164;¤
&yen;&#165;¥
&brvbar; or &brkbar;&#166;¦
&sect;&#167;§
&uml; or &die;&#168;¨
&copy;&#169;©
&ordf;&#170;ª
&laquo;&#171;«
&not;&#172;¬
&shy;&#173;
&reg;&#174;®
&macr; eller &hibar;&#175;¯
&deg;&#176;°
&plusmn;&#177;±
&sup2;&#178;²
&sup3;&#179;³
&acute;&#180;´
&micro;&#181;µ
&para;&#182;
&middot;&#183;·
&cedil;&#184;¸
&sup1;&#185;¹
&ordm;&#186;º
&raquo;&#187;»
&frac14;&#188;¼
&frac12;&#189;½
&frac34;&#190;¾
&iquest;&#191;¿
&Agrave;&#192;À
&Aacute;&#193;Á
&Acirc;&#194;Â
&Atilde;&#195;Ã
&Auml;&#196;Ä
&Aring;&#197;Å
&AElig;&#198;Æ
&Ccedil;&#199;Ç
&Egrave;&#200;È
&Eacute;&#201;É
&Ecirc;&#202;Ê
&Euml;&#203;Ë
&Igrave;&#204;Ì
&Iacute;&#205;Í
&Icirc;&#206;Î
&Iuml;&#207;Ï
&ETH;&#208;Ð
&Ntilde;&#209;Ñ
&Ograve;&#210;Ò
&Oacute;&#211;Ó
&Ocirc;&#212;Ô
&Otilde;&#213;Õ
&Ouml;&#214;Ö
&times;&#215;×
&Oslash;&#216;Ø
&Ugrave;&#217;Ù
&Uacute;&#218;Ú
&Ucirc;&#219;Û
&Uuml;&#220;Ü
&Yacute;&#221;Ý
&THORN;&#222;Þ
&szlig;&#223;ß
&agrave;&#224;à
&aacute;&#225;á
&acirc;&#226;â
&atilde;&#227;ã
&auml;&#228;ä
&aring;&#229;å
&aelig;&#230;æ
&ccedil;&#231;ç
&egrave;&#232;è
&eacute;&#233;é
&ecirc;&#234;ê
&euml;&#235;ë
&igrave;&#236;ì
&iacute;&#237;í
&icirc;&#238;î
&iuml;&#239;ï
&eth;&#240;ð
&ntilde;&#241;ñ
&ograve;&#242;ò
&oacute;&#243;ó
&ocirc;&#244;ô
&otilde;&#245;õ
&ouml;&#246;ö
&divide;&#247;÷
&oslash;&#248;ø
&ugrave;&#249;ù
&uacute;&#250;ú
&ucirc;&#251;û
&uuml;&#252;ü
&yacute;&#253;ý
&thorn;&#254;þ
&yuml;&#255;ÿ

Og skal man have konverteret noget tekst er denne hjemmeside god: https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/

Share This