Vælg en side

For at indsætte speciale tegn og sørge for at de vises korrekt på dine sider, skal du bruge et særligt sæt af koder, kaldet tegnkoder, som du indsætter ind i din HTML-kode, og som din browser vil vise de tilsvarende symboler eller tegn, du ønsker.

Navn KodeTalkodeKarakter
‘
’
‚
“
”
„
†
‡
‰
‹
›
™
!!
""
##
$$
%%
&&&
'
((
))
**
++
,,
-
..
⁄//
::
&#59;;
&lt;&#60;<
&#61;=
&gt;&#62;>
&#63;?
&#64;@
&#91;[
&#92;
&#93;]
&#93;]
&#95;_
&#96;`
&#123;{
&#124;|
&#125;}
&#126;~
&ndash;&#150;
&mdash;&#151;
&nbsp;&#160;
&iexcl;&#161;¡
&cent;&#162;¢
&pound;&#163;£
&curren;&#164;¤
&yen;&#165;¥
&brvbar; or &brkbar;&#166;¦
&sect;&#167;§
&uml; or &die;&#168;¨
&copy;&#169;©
&ordf;&#170;ª
&laquo;&#171;«
&not;&#172;¬
&shy;&#173;
&reg;&#174;®
&macr; eller &hibar;&#175;¯
&deg;&#176;°
&plusmn;&#177;±
&sup2;&#178;²
&sup3;&#179;³
&acute;&#180;´
&micro;&#181;µ
&para;&#182;
&middot;&#183;·
&cedil;&#184;¸
&sup1;&#185;¹
&ordm;&#186;º
&raquo;&#187;»
&frac14;&#188;¼
&frac12;&#189;½
&frac34;&#190;¾
&iquest;&#191;¿
&Agrave;&#192;À
&Aacute;&#193;Á
&Acirc;&#194;Â
&Atilde;&#195;Ã
&Auml;&#196;Ä
&Aring;&#197;Å
&AElig;&#198;Æ
&Ccedil;&#199;Ç
&Egrave;&#200;È
&Eacute;&#201;É
&Ecirc;&#202;Ê
&Euml;&#203;Ë
&Igrave;&#204;Ì
&Iacute;&#205;Í
&Icirc;&#206;Î
&Iuml;&#207;Ï
&ETH;&#208;Ð
&Ntilde;&#209;Ñ
&Ograve;&#210;Ò
&Oacute;&#211;Ó
&Ocirc;&#212;Ô
&Otilde;&#213;Õ
&Ouml;&#214;Ö
&times;&#215;×
&Oslash;&#216;Ø
&Ugrave;&#217;Ù
&Uacute;&#218;Ú
&Ucirc;&#219;Û
&Uuml;&#220;Ü
&Yacute;&#221;Ý
&THORN;&#222;Þ
&szlig;&#223;ß
&agrave;&#224;à
&aacute;&#225;á
&acirc;&#226;â
&atilde;&#227;ã
&auml;&#228;ä
&aring;&#229;å
&aelig;&#230;æ
&ccedil;&#231;ç
&egrave;&#232;è
&eacute;&#233;é
&ecirc;&#234;ê
&euml;&#235;ë
&igrave;&#236;ì
&iacute;&#237;í
&icirc;&#238;î
&iuml;&#239;ï
&eth;&#240;ð
&ntilde;&#241;ñ
&ograve;&#242;ò
&oacute;&#243;ó
&ocirc;&#244;ô
&otilde;&#245;õ
&ouml;&#246;ö
&divide;&#247;÷
&oslash;&#248;ø
&ugrave;&#249;ù
&uacute;&#250;ú
&ucirc;&#251;û
&uuml;&#252;ü
&yacute;&#253;ý
&thorn;&#254;þ
&yuml;&#255;ÿ

Og skal man have konverteret noget tekst er denne hjemmeside god: https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/

Share This